عضویت در سایت

2 میلیون تومان
  • صفحه اختصاصی شرکت شما و نمایش کامل اطلاعات و دسترسی به یوزر نیم و پسوورد جهت مدیریت صفحه اختصاصی
  • ثبت محصولات شرکت شما در قسمت های مختلف دسته بندی تجهیزات به صورت پر رنگ و متمایز از شرکت های غیر عضو که بزودی از لیست ارائه دهنده تجهیزات در بخش های مختلف حذف خواهند گردید.
  • امکان مشاهده درخواست های ثبت شده عمومی در بخش درخواست پیش فاکتور توسط مراکز درمانی در سایت
  • امکان مشاهده درخواست های ثبت شده اختصاصی برای شما توسط مراکز درمانی، پزشکان و ...
5 میلیون تومان
  • صفحه اختصاصی شرکت شما و نمایش کامل اطلاعات و دسترسی به یوزر نیم و پسوورد جهت مدیریت صفحه اختصاصی
  • ثبت محصولات شرکت شما در قسمت های مختلف دسته بندی تجهیزات به صورت پر رنگ و متمایز از شرکت های غیر عضو که بزودی از لیست ارائه دهنده تجهیزات در بخش های مختلف حذف خواهند گردید.
  • امکان مشاهده درخواست های ثبت شده عمومی در بخش درخواست پیش فاکتور توسط مراکز درمانی در سایت
  • امکان مشاهده درخواست های ثبت شده اختصاصی برای شما توسط مراکز درمانی، پزشکان و ...