CASIA 2

شرکت های ارایه دهنده CASIA 2

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که CASIA 2 را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
فجر شاهد
TOMEY
ژاپن 02188344435-8 شماره فکس: 88344439

CASIA 2

متن