گلیز

شرکت های ارایه دهنده گلیز

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که گلیز را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پژوهشهای صنعتی پیروز
Swiss MediTec GMBH
SWITZERLAND فکس : 44435971 - 44491278-

گلیز

متن