کنترل خونریزی

شرکت های ارایه دهنده کنترل خونریزی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که کنترل خونریزی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
واران پرتو درمان
LIFESCIENCEPLUS
آمریکا 88519789

کنترل خونریزی

متن