میکروسکوپ جراحی چشم

شرکت های ارایه دهنده میکروسکوپ جراحی چشم

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که میکروسکوپ جراحی چشم را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
آزما شناسان آریا
LABO AMERICA
آمریکا 66568528-9
پارس دیدگان
OPTO
برزیل 88757495
مارستان
زایس
آلمان 23514000
مدیسه نوین
D.F.V
برزیل 88322711-13-22229217
آرمان تندرست مد
Leica
آلمان 66959111-5
پیشرفت درمان
Haag Streit Surgical
آلمان 88758070-4 88747462-3

میکروسکوپ جراحی چشم

میکروسکوپ جراحی چشم 

خرید میکروسکوپ جراحی چشم 

قیمت میکروسکوپ جراحی چشم