میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب

شرکت های ارایه دهنده میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پارس دیدگان
OPTO
برزیل 88757495
فن آوری عصر نوین تندیس
ECLERIS
آمریکا-آرژانتین 22749367-22743315
مارستان
زایس
آلمان 23514000
مدیسه نوین
D.F.V
برزیل 88322711-13-22229217
آرمان تندرست مد
Leica
آلمان 66959111-5
پیشرفت درمان
Haag Streit Surgical
آلمان 88758070-4 88747462-3

میکروسکوپ جراحی مغز و اعصاب

میکروسكوپ جراحی مغز و اعصاب 

خرید میکروسكوپ جراحی مغز و اعصاب 

قیمت میکروسكوپ جراحی مغز و اعصاب