میکرواسپونژ

شرکت های ارایه دهنده میکرواسپونژ

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که میکرواسپونژ را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
فجر شاهد
EYE Tec
انگلستان 02188344435-8 شماره فکس: 88344439

میکرواسپونژ

متن