مگنت تراپی

شرکت های ارایه دهنده مگنت تراپی

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که مگنت تراپی را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
اسکان کاویان گروه
آمریكا-ایتالیا 22784839-22784835-22541580-22567923

مگنت تراپی

مگنت تراپی 

خرید مگنت تراپی 

قیمت مگنت تراپی