محیط کشت

شرکت های ارایه دهنده محیط کشت

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که محیط کشت را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تکاپو طب
BD
امریکا 88811106-7
ژرف خرد
کلیه کمپانیهای معتبر دنیا
کشورهای مختلف 88100861

محیط کشت

محیط کشت آزمایشگاهی

خرید محیط کشت آزمایشگاهی

 قیمت محیط کشت آزمایشگاهی