سیفتی باکس با درب فشاری

شرکت های ارایه دهنده سیفتی باکس با درب فشاری

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که سیفتی باکس با درب فشاری را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
تجهیزات پزشکی سه سیب
ایران 026-32282925

سیفتی باکس با درب فشاری

متن