دستگاه گاماپروب

شرکت های ارایه دهنده دستگاه گاماپروب

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که دستگاه گاماپروب را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
ابزارطب آسمان
OncoVision
Spain 72- 88062370 -021 _ 88613920-1

دستگاه گاماپروب

متن