دستگاه فمتوسکند لیزر

شرکت های ارایه دهنده دستگاه فمتوسکند لیزر

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که دستگاه فمتوسکند لیزر را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
فجر شاهد
TECHNOLAS PERFECT VISION
المان 02188344435-8 شماره فکس: 88344439

دستگاه فمتوسکند لیزر

متن