بلیچینگ

شرکت های ارایه دهنده بلیچینگ

شرکت های ثبت شده در سایت اتاق عمل که بلیچینگ را عرضه می کنند به شرح زیر هستند:

نام شرکت نام کمپانی کشور تلفن
پژوهشهای صنعتی پیروز
Swiss MediTec GMBH
SWITZERLAND فکس : 44435971 - 44491278-
بین المللی راسم
TECNOGAZ
ایتالیا 33 -88373611-88562132-

بلیچینگ

متن