شرکت صنایع صفا الکترونیک

اطلاعات شرکت صنایع صفا الکترونیک


 مدیر عامل   علیرضا شامخی
 آدرس   شیراز.بلوار مدرس.خیابان فرصت شیرازی.خیابان شهید شکری.شرکت صفا الکترونیک
  •  تلفن  
    .9171179328

    هیچ نمایندگی ای ثبت نشده است.