شرکت درمان گستر میعاد

اطلاعات شرکت درمان گستر میعاد


 مدیر عامل   آقای نادری
 آدرس   هفت تیر - جنب مسجد الجواد - کوچه موسوی ( - پلاک 33 واحد 2
 •  تلفن  
  88312054 - 88345586

  نمایندگی های شرکت درمان گستر میعاد


  تجهیزات نام کمپانی کشور سازنده
  ابزار اندویورولوژی
  ACKERMANN
  آلمان
  ابزار نرو اندوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  ابزار اندوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  اندوسکوپی فیس لیفت
  ACKERMANN
  آلمان
  آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  آرتروسکوپی فک TMJ
  ACKERMANN
  آلمان
  توراکوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  ابزار-اندوسکوپی اطفال
  ACKERMANN
  آلمان
  ابزار سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  ابزار هیستروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  برونكوسكوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  برونکوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  تلسکوپ ریجید
  ACKERMANN
  آلمان
  رزکتوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  ستACL&PCL
  ACKERMANN
  آلمان
  سیستوسکوپی ریجید
  ACKERMANN
  آلمان
  سیستوسکوپی فلکسیبل
  ACKERMANN
  آلمان
  شیور آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  لارنگوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  منبع نور سرد
  ACKERMANN
  آلمان
  نفروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  یورتروتومی
  ACKERMANN
  آلمان
  یورتروسکوپ ریجید
  ACKERMANN
  آلمان
  یورتروسکوپ فلکسیبل
  ACKERMANN
  آلمان
  شیور سینوسکوپی
  Ackermann
  آلمان
  ترالی اندوسکوپی
  Ackermann
  آلمان
  کمرا اندوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  بک بایتر آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  پانچ آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  پروب آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  تلسکوپ آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  بسکت یورتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  شیت آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  کورت آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  گرسپر آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  هوک آرتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  بریج سیستوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  تلسکوپ یورتروتومی
  ACKERMANN
  آلمان
  تلسکوپ سیستوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  تلسکوپ نفروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  چاقو یورتروتومی
  ACKERMANN
  آلمان
  شیت رزکتوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  شیت سیستوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  گرسپر سیستوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  شیت یورتروتومی
  ACKERMANN
  آلمان
  فورسپس نفروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  گرسپر نفروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  گرسپر یورتروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  ورکینگ المنت رزکتوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  ورکینگ یورتروتومی
  ACKERMANN
  آلمان
  هوک یورتروتومی
  ACKERMANN
  آلمان
  برونکوسکوپ ریجید
  ACKERMANN
  آلمان
  برونکوسکوپ فلکسیبل
  ACKERMANN
  آلمان
  لارنگوسکوپ فایبر اپتیک
  ACKERMANN
  آلمان
  تلسکوپ فلکسیبل
  ACKERMANN
  آلمان
  اندویژن
  ACKERMANN
  آلمان
  فایبراسکوپ
  ACKERMANN
  آلمان
  کابل نورسرد
  ACKERMANN
  آلمان
  بایپولار فورسپس لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  پمپ اینسا فلیتور
  ACKERMANN
  آلمان
  پمپ ساکشن ایریگیشن
  ACKERMANN
  آلمان
  تروکار لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  ردیوسر لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  ساکشن تیوب
  ACKERMANN
  آلمان
  سوزن ورس لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  فورسپس لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  قلم کوتر لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  کلیپس اپلایر لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  کلیپس همولاک لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  گرسپر لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  ورس نیدل لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  هوک لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  تلسکوپ هیستروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  شیت هیستروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  قیچی هیستروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  منیپولیتور هیستروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  هیستروسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  بک بایتر سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  تلسکوپ سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  نازوفارنگوسکوپ
  ACKERMANN
  آلمان
  تلسکوپ گوش
  ACKERMANN
  آلمان
  سیرکولار پانچ سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  فورسپس بلکسلی سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  کاتینگ فورسپس سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  تلسکوپ اسکال بیس
  ACKERMANN
  آلمان
  ست اسکال بیس
  ACKERMANN
  آلمان
  نرو اندوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  تیغه شیور سینوسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان
  ابزار لاپاراسکوپی
  ACKERMANN
  آلمان